CONTIDOS - MÍNIMOS E CRITERIOS

CONTIDOS ANUAIS DAS ÁREAS POR TRIMESTRES.
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.